Kasstaat importeren

Je kunt kastransacties importeren in csv-formaat. Om zo'n formaat te maken kun je het beste een spreadsheet gebruiken en dat bewaren als "door lijstscheidingstekens gescheiden (.csv)". Het scheidingsteken moet ingesteld zijn op ";"

De eerste regel van dat spreadsheet moet exact de kolomtitels hebben zoals in onderstaande tabel is voorgeschreven.

CSV formaat (download hier een voorbeeldbestand)


Grootboekrekening kas

Kas omschrijving

Transactie code

Tegenrekening

Naam tegenrekening

Datum transactie

Omschrijving

Bedrag

Saldo kas

570000 

Kas 1

CI01-01-2015

Aankoop contant

-100

100

570000

Kas 1

CV01-01-2015

Verkoop contant

100

100

570001

Kas 2

CV01-01-2015

Verkoop contant

10

110

570002

Kas 3

CI01-02-2015

Aankoop contant

-25

75


Het import bestand wordt als kasstaat importbestand herkend als de eerste kopregel de volgende kolomnamen in onderstaande volgorde bevat:

Grootboekrekening kas

Bepaalt in welk kasboek de kasstaat wordt geïmporteerd.

Kas omschrijving

Optioneel in te voeren, dient als check met de grootboekrekening kas. Als de omschrijving niet gelijk is aan die van de grootboekrekening dan wordt de import niet geaccepteerd

Transactie code

Een door de gebruiker arbitrair verzonnen code voor de transactie die bij de herkenningsregels gebruikt wordt. De beperking is dat dit veld maximaal 10 tekens mag bevatten. Is de code langer, worden alleen de eerste 10 tekens verwerkt.

Tegenrekening

De tegenrekening voor de opgegeven transactie. Niet verplicht. Maximaal 34 tekens. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een relatiecode of grootboekrekening. Ook deze code kan gebruikt worden om herkenningsregels te maken.


Naam tegenrekening

Naam van de relatie bijhorend bij de tegenrekening. Niet verplicht. Maximaal 34 tekens.


Datum transactie

De datum van de transactie moet in het volgende formaat zijn: dd-mm-jjjj


Omschrijving

Omschrijving van de transactie. De transactie tekst wordt afgekapt op 1024 tekens.


Bedrag

Het transactie bedrag. + voor transacties die het kassaldo verhogen, - voor transacties die het kassaldo verlagen.


De getal notatie voor decimalen moet met een punt ( . ) mag geen komma ( , ) bevatten.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van scheidingstekens voor duizendtallen.


Saldo kas

Is de werkelijke waarde op de desbetreffende datum in het kasboek, nadat de transactie van die regel is verwerkt. Deze waarde is niet verplicht onder de volgende voorwaarden:

  • Indien een saldo is ingevuld dan moeten de transacties in chronologische volgorde zijn, waarbij de oudste transactie bovenaan staat en de jongste onderaan

  • Indien geen saldo is ingevuld, is de transactievolgorde ook niet van belang

  • Indien de saldo waarde niet consistent is ingevuld, m.a.w. bij sommige regels wel en bij sommige regels niet, dan worden lege waarden beschouwd als zijnde een bedrag van 0,00.


Bepaling begin- en eindsaldo van de kas

Er wordt de aanname gedaan dat alle transacties op volgorde in het bestand staan waarbij de eerste transactieregel de oudste is en de laatste de meest recente transactie.

Het beginsaldo wordt bepaald door van de saldowaarde de transactiewaarde van de eerste transactieregel af te trekken.

Het eindsaldo is de saldowaarde in de laatste transactieregel.


Importeren van de kasstaat: 
De kasstaat in het .csv formaat, dient op de normale manier te worden geüpload, niet als "financieel importbestand" (en dus niet via Boekhouding/Importeren)

Yuki zal vervolgens het bestand herkennen en de kasstaat als dusdanig verwerken.


Na de import wordt per transactie bepaald of deze automatisch verwerkt kan worden. Is dat niet mogelijk dan worden de transacties die overblijven in de workflow geplaatst.


Mogelijke transacties:

- Omzet (inclusief btw 21%)

- Omzet (inclusief btw 6%)

- Omzet zonder btw

- Betaald via bankkaart

- Betaald via creditcard

- Ontvangen van klant X

- Contante uitgave aan leverancier Y inclusief btw

- Gestort in kas na opname bij bank

- Afgestort naar bank

- Gestort uit privé (door Z)

- Opgenomen voor privé (door Z)

- Kasverschillen

- Diverse


Bedenk voor elk type een transactiecode en maak daarvoor een herkenningsregel aan, zodat de transacties automatisch verwerkt kunnen worden.BEKIJK OOK:


- Herkenningsregels aanleggen


Comments