Btw / omzet rapport Belgïe

Dit rapport is enkel toegankelijk voor medewerkers in een backoffice rol. Het rapport moet inzicht verschaffen in twee onderdelen inzake de btw:
 • Aansluiting tussen dagboeken - omzet en btw
 • Aansluiting tussen btw-wachtrekeningen en btw-aangiften
Onderstaande video geeft je een eerste beeld van het rapport, waar je het kan vinden en uit welke onderdelen het bestaat.


Waar vind ik het rapport?
Het rapport is op te roepen vanaf het overzicht van btw-aangiften. Klik op de dropdown in de taakbalk en kies daar voor "btw / omzet rapport"

Periode
Kies vervolgens de periode die u wenst te controleren. Dat kan een maand zijn, een kwartaal, halfjaar of heel jaar.
Het is tevens mogelijk een van-tem datum in te geven om zelf een periode te definiëren. Het overzicht heeft het meeste waarde als het aansluit op één of meerdere btw-aangifte perioden.

Verkoop, omzet en btw

Het eerste overzicht is gericht op de aansluiting tussen verkooptransacties, omzet en btw. Het overzicht bestaat uit vijf onderdelen die met elkaar vergeleken worden:
 1. Verkooptransacties met een transactiedatum in de geselecteerde periode
 2. Aansluiting tussen 1 en de omzet in het rapport "Omzet en kosten"
 3. Aansluiting tussen 1 en de gebruikte btw-codes
 4. Aansluiting tussen 1 en 3 en de btw-aangiften
 5. Aansluiting tussen 4 en de gebruikte btw-roosters voor de maatstaf van heffing
Kleuren

Het overzicht werkt met kleuren om het vergelijken eenvoudiger te maken.

 Geboekte bedragen exclusief btw
   Gealloceerd op omzetrekeningen in de gekozen periode
   Maatstaf van heffing
   Btw bedragen

De achtergrondkleur is bedoeld om aan te geven welk vak met welk vak vergeleken moet worden. De kleur van de getallen geeft aan of de aansluiting aanwezig is of niet. Groen betekent dat de getallen aansluiten (met een marge van 1 euro), rood betekent dat de getallen meer dan 1 euro afwijken van het uitgangsgetal.


1.  Verkooptransacties met een transactiedatum in de geselecteerde periode


Dit deel van het overzicht toont alle geboekte facturen, bank- en kastransacties en diverse posten met een datum in de gekozen periode. De volgende zaken worden hier meegenomen:
 • Alle verkoopfacturen
 • Alle aankoopfacturen voor zover er geboekt is op een omzetrekening
 • Alle bank- en kastransacties geboekt op een omzetrekening
 • Alle diverse posten voor zover geboekt op een omzetrekening
Je kan op elke regel inzoomen door te klikken op de omschrijving.


2.  Aansluiting tussen 1 en de omzet in het rapport "Omzet en kosten"


In deel 2 van het rapport wordt gezocht naar de aansluiting tussen de in deel 1 geboekte transacties en het bedrag aan omzet dat te zien is in het overzicht "Omzet en kosten"

Uitgangspunt is het bedrag geboekt onder 1. Daarop worden de volgende correctie gemaakt:
 1. (+) Verkopen uit voorgaande perioden, waarvan de omzet werd verschoven naar deze periode
 2. (+) Verkopen uit toekomstige perioden waarvan de omzet werd toegewezen aan deze periode
 3. (-) Verkopen uit deze periode waarvan de omzet is geboekt naar het verleden
 4. (-) Verkopen uit deze periode waarvan de omzet is doorgeschoven naar de toekomst
 5. (-) Verkoopfacturen uit deze periode die niet werden geboekt op omzetrekeningen
Om te zien welke transacties tot een correctie hebben geleid kun je klikken op de omschrijving.

Het saldo wordt vervolgens vergeleken met het saldo op alle omzetrekeningen (70 tem 74).
Om de omzetrekeningen op te roepen kun je klikken op "Totaal omzet"


3. Aansluiting tussen 1 en de gebruikte btw-codes


Deel 3 kijkt naar de aansluiting tussen de geboekte transacties uit deel 1 en de te verantwoorden bedragen in btw-aangiften.

Om dat te beoordelen worden de geboekte documenten en transacties gegroepeerd op de gebruikte btw-codes. Zo kan je snel zien of de gebruikte codes logisch zijn. In de laatste kolom wordt vergeleken of de geboekte btw overeenkomt met de over de maatstaf van heffing berekende btw.

Om weer aansluiting te zoeken met het totaal aan geboekte bedragen (deel 1) worden tevens alle transacties bekeken die vrijgesteld zijn van btw of die zonder btw zijn geboekt. Om te bekijken of die correct geboekt waren klik je weer op de omschrijving.


4. Aansluiting tussen 1 en 3 en de btw-aangiften


In deel 4 wordt gekeken naar de btw-aangiften waar de geboekte transacties in terecht gekomen zijn. 

Hier kun je dus zien of bepaalde transacties pas zijn opgenomen in toekomstige aangiften.
Let op! In dit overzicht gaan we ervan uit dat er nooit transacties in aangifte zijn geboekt die voor de gekozen periode. 


5.  Aansluiting tussen 4 en de gebruikte btw-vakken voor de maatstaf van heffing


In het laatste deel gaan we op zoek naar de aansluiting tussen de in deel 4 opgenomen bedragen en de btw-aangiften

In de kolom "Periode" worden de bedragen per rooster getoond afkomstig uit de gekozen periode. Het totaal van die kolom moet aansluiten bij de maatstaf van heffing in deel 4. 
In de kolom "Overig" worden alle transacties getoond die afkomstig zijn uit overige perioden (dus uit het verleden). 
De totaalkolom moet dan weer aansluiten op de bedragen per rooster zoals je die in de betreffende aangifte kunt zien.

Je kunt de aangifte oproepen door op de omschrijving van de aangifte te klikken.


Wachtrekeningen btw versus btw-aangiften


Dit overzicht maakt de vergelijking wat er op de wachtrekeningen in de balans geboekt is en wat er in de aangiften is verantwoord. Om beter te begrijpen wanneer de wachtrekeningen worden bijgewerkt lees ook deze helptekst.

Om dit overzicht op te roepen klikt u bovenaan in het overzicht op de link btw.

Wachtrekeningen btw 


Het eerste deel geeft per wachtrekening het beginsaldo van de periode, het periode saldo en het eindsaldo.
Op een aparte regel wordt gevisualiseerd hoeveel er in de periode al is ingediend (en dus is overgeboekt naar de rekening courant btw. Dat bedrag moet in deel 2 weer aansluiten met alle ingediende btw-aangiften.

Op de laatste regel resteert dus het saldo van alle facturen en transacties die nog niet zijn ingediend (dus die nog in een concept btw-aangifte zitten. Dat saldo moet in deel 2 weer aansluiten bij alle btw aangiften die nog niet definitief zijn. 

Om te controleren welke facturen of transacties de basis vormen van het nog in te dienen saldo, klik je op de omschrijving "In te dienen btw".


Btw-aangiften


Deel 2 toont de btw aangiften waarin alle transacties uit de geselecteerde periode zijn opgenomen, gegroepeerd naar definitieve aangiften en naar aangiften die in concept staan.

Let op! Het overzicht kijkt niet naar btw-aangiften uit het verleden. Staan er dus nog btw-aangiften uit het verleden open, dan zal er geen aansluiting zijn tussen deel 1 en deel 2 van dit rapport.


Comments