Release Notes 2017

December 2017

 • Aan het openstaande posten overzicht is de weergave optie “Alle transacties per relatie” toegevoegd. Dit toont alle transacties gegroepeerd per relatie. In de afdrukbare versie is zo ook zichtbaar welke transacties reeds werden gematcht.
 • Transacties geboekt op een wachtrekening-beginbalans ná de startdatum van de administratie worden als inconsistent aangemerkt, als deze zijn gekoppeld aan een aankoop en/of verkoopfactuur.
 • De backoffice invoerschermen worden nu weergegeven in een modernere UI.
 • Fouten bij het aanmaken van een bankrekening op basis van een rekeningnummer in een UBL factuur worden nu geregistreerd in de IDR details. Zo is de gebruiker op de hoogte dat het om een foutieve IBAN gaat.
 • Btw-categorie naam toegevoegd aan de de document verwerkingsregels. Met dit veld kan bij gelijke btw-code en btw-percentage verder gespecificeerd worden welke btw-code binnen Yuki gebruikt moet worden.
 • In een partner portaal kan een documentverwerking regel worden aangemaakt voor een dynamische grootboekrekening. In het invoerveld kan een partner nu een grootboekcode invoeren, indien deze code ook in het domein bestaat dan zal hierop geboekt worden, zo niet dan wordt de grootboekrekening “rekening onbekend” toegepast. 
 • Het werknemer tabblad in een contactkaart op portaalniveau is alleen nog zichtbaar voor de gebruiker zelf en portaalbeheerders.
 • Backoffice medewerkers
 • Diverse verbeteringen rond het toewijzen van boekstuknummers in combinatie met de btw-aangifte:
  • In administraties die geen btw gebruiken worden boekstuknummers nog op de oude wijze toegekend. 
  • In administraties met btw van toepassing worden boekstuknummers per btw-aangifte toegekend. Hierbij is een bug opgelost waarbij documenten die geboekt waren op grootboekrekeningen zonder btw niet genummerd werden.
  • Bug opgelost waarbij oude toegekende nummers niet konden worden verwijderd.
  • Wanneer een btw-aangifte het einde en begin van 2 boekjaren bevat (eg. boekjaar van april tot mei) zullen er 2 process runs gemaakt worden per dagboek.  
 • De controle op Italiaanse btw-nummers is verbeterd. Het kon voorkomen dat een Italiaans btw-nummer ten onrechte werd afgekeurd.
 • CODA-bestanden met NULL tekens leverde problemen op wanneer gegevens werden opgevraagd over transacties uit deze bestanden via de openstaande posten webservice. Dit uitte zich in het aanwezig zijn van niet-toegestane tekens in een xml-bestand. Dit is verholpen; niet-toegestane tekens worden nu uit het xml-bestand gehaald.
 • Bij het instellen van een ‘geavanceerd’ boekjaar wordt een link naar een overzicht getoond van eventueel aanwezige eindejaarsboekingen (om deze te kunnen verwijderen/aanpassen). Het openen van die link kon een fout veroorzaken. Dit is verholpen, de link kan geopend worden zonder verdere fouten.


November 2017

 • Kasrekeningen kunnen nu op inactief worden geplaatst. De inactieve kasstaten zullen vervolgens ook niet worden weergegeven in dropdowns waar een kas moet worden geselecteerd.
 • In een diverse post is het mogelijk om een door in Yuki aangemaakt document (tekst editor) achteraf aan te passen.
 • Exporteren van bestandstype FIRST kon een foutmelding veroorzaken.
 • In de laatste btw-aangifte van het jaar moet in vak 91 een bedrag worden opgenomen indien de ondernemer een voorschot verschuldigd is aan de belastingsdienst. Dit veld (vak 91) kan nu handmatig worden ingevoerd door de accountant en zal worden opgenomen in de PDF en het XML bericht voor Intervat.
 • In de Yuki factuurmodule is het mogelijk om een betalingstermijn van 0 dagen in te voeren in combinatie met de betaalwijze contant.
 • In het portaal van een partner is een lijst beschikbaar gesteld met daarin de top 100 relaties waar de meeste facturen van worden ontvangen. Deze lijst help partners meer inzicht te geven welke facturen zijn klanten ontvangen en hiermee stappen kan ondernemen om de automatiseringsgraad te verhogen. De lijst is zichtbaar met de rol portaal beheerder of support. De lijst geeft naast een telling van het aantal ontvangen facturen per relatie ook aan of er al document verwerkingsregels op portaal niveau aanwezig zijn.
 • Voor betere privacy-afscherming zijn gegevens op het medewerker-tabblad in de adresgegevens van een werknemer alleen nog inzichtelijk voor de medewerker zelf, of domein-gebruikers in de rol Directie, HRM of Backoffice.
 • Het saldo op kasrekeningen is nu ook zichtbaar in de financiële monitor. Via de instellingen van de financiële monitor kan het weergeven van het kassaldo worden geactiveerd.
 • De controles op ontbrekende loonfiches en declaraties zijn samengevoegd tot één controle op beide documenttypes.
 • Bij het verwerken van een historisch importbestand is het aantal af te schrijven jaren van een activum gemaximaliseerd op 100 jaar. Als het aantal jaren groter is dan 100 dan zal de gebruiker een foutmelding ontvangen.
 • Het ophalen van het e-mailadres om een verkoopfactuur naar te versturen op basis van een contactpersoon kon falen indien er meerdere contactpersonen aan één contact waren verbonden.


Oktober 2017

 • De tekst op de btw-bevestigingsbrief is aangepast voor administraties die aangifte doen over kwartaal drie of november, volgens de meest recente voorschriften van de Belgische belastingsdienst.
 • Het dubbelklikken op de realisatie knop van een taak kon ervoor zorgen dat de niet volledig werd afgehandeld.
 • In yukicentral werd de contactpersoon van een administratie niet bijgewerkt indien deze is gewijzigd in het domein, nu worden deze gegevens elke 24 uur bijgewerkt.
 • Met een nieuwe knop in het openstaande klanten of leveranciers overzicht is het mogelijk om facturen te tonen met een documentdatum vóór de ingevoerde datum in de toolbar die momenteel nog open staan.
 • De accountant kan nu in zijn portal drie verschillende talen zijn klant-tevredenheidsvraag invoeren. Op basis van de de taalinstelling van de klant in het domein zal de vraag in de overeenkomende taal worden weergegeven.
 • Fout opgelost in datumselectie wanneer een boekjaar 3 verschillende kalenderjaren bevat.
 • Vernieuwde kalender, beschikbaar bij diverse datum invoervelden.
 • Nieuwe dropdown en checkbox style.
 • Vernieuwde searchbar velden.
 • In het invoerscherm voor het boeken van facturen werd niet automatisch de cursor in het eerste veld geplaatst. Hierdoor was het niet direct mogelijk om met de tab toets van veld te wisselen.
 • Volgende en vorige factuur knop aan te toolbar van Yuki verkoopfacturen toegevoegd voor de backoffice.


September 2017

 • Bij het verplaatsen van omzet en/of kosten van een banktransactie naar een vorig of voorgaand jaar werd de transactie niet aan de reeds bekende relatie gekoppeld.
 • De knop “factuur bewerkingen” is nu alleen zichtbaar bij afgehandelde facturen. Voorheen werd deze functionaliteit ook bij concept facturen weergegeven.
 • Resultaten van het vorige boekjaar worden lichtgrijs getoond in een flowchart achter de grafieken van het huidige boekjaar (financiële monitor).
 • Er kan in de app geklikt worden op de link van een document bij een taak om het bijhorende document te tonen.
 • Nieuwe knoppen om een cumulatieve balans te tonen in "Bezittingen en schulden" wanneer een bepaalde maand in de date selector geselecteerd is. Meer info vind je hier.
 • Resultaatverwerking tegenover winst/verlies van het boekjaar was in de Omzet en kosten niet altijd duidelijk. Vanaf heden wordt in dit overzicht Totaal winst/verlies getoond en daaronder pas de resultaatverwerking + totaal winst/verlies na resultaatverwerking 
 • "Opnieuw verwerken"-knop in Workflow deed het niet. Dit is nu opgelost.
 • Kleine UI aanpassing zodat er niet precies op het ">"-pijltje geklikt moet worden in lijsten, maar heel het vierkant clickable is.
 • Grootboekrekeningen die zijn ingevuld in de activum groepsinstellingen kunnen niet verwijderd worden uit het MAR. Dit kan pas nadat ze eerst uit de groepsinstellingen zijn gehaald.
 • De onderstaande grootboekrekeningen vallen nu onder de categorie Geldbeleggingen in plaats van liquide middelen.
  • 530000 - Depositorekening
  • 532000 - Spaarrekening
  • 539000 - Waardeverminderingen

Augustus 2017

 • Bij het verwerken van Sodabox documenten met meerdere loonperiodes, wordt nu per periode een afzonderlijk document aangemaakt worden. Het originele PDF-document wordt aan alle aangemaakte journaalposten.
 • Het wijzigen van de einddatum van een fiscaal jaar is nu mogelijk zonder dat eerst voor alle voorgaande fiscale jaren de einddatum handmatig dient te worden vastgelegd.
 • Het is mogelijk om in de activastaat alle rekeningen tegelijk af te schrijven.
 • Sorteren op factuurnummer aan de openstaande posten van een relatie toegevoegd.
 • Aan de adressenlijst is een zoekoptie toegevoegd om op leveranciers-codes te zoeken.
 • Ierse btw-codes “oude stijl” werden niet altijd correct gevalideerd.
 • De gebruiker krijgt bij het wijzigen van zijn wachtwoord nu een bevestigingsmail op het login-emailadres.
 • De uploader op domeinniveau en Codabox-uploader in het partnerportaal maakte nog gebruik van Flash en functioneerde daardoor niet meer in combinatie met Google Chrome. Dit werd opgelost.
 • Vrijgeven voor betaling taken bleven in de openstaande taken lijst staan ondanks dat de status op gerealiseerd stonden. Dit werd veroorzaakt door te dubbelklikken en is nu opgelost.
 • De documentherkenningsregels voor UBL-facturen op regelniveau zijn uitgebreid met herkenning van: Artikelomschrijving, btw-percentage, btw-categorie.
 • Correcte foutmeldingen bij aanmaken van nieuwe administratie als er niet genoeg kasrekeningen beschikbaar zijn (nu ook correct voor backoffice gebruikers).
 • Diverse problemen in de btw-bevestigingsbrief opgelost:
  • Het emailadres van de accountant toegevoegd aan de brief voor het stellen van vragen.
  • Foutief punt en komma gebruik bij het tonen van bedragen aangepast.
 • Verbeterde print-versie van de opmerkingen in de proef- en saldibalans.


Juli 2017

 • Bij het kiezen voor goedkeuren van werkzaamheden onder te factureren wordt nu een pop-up getoond om de actie te bevestigen.
 • In het linkermenu van het administratie profiel wordt indien er meerdere administraties aanwezig zijn in één domein, een extra categorie “Boekhouding” weergegeven. In deze rapportages zijn intercompany facturen duidelijker zichtbaar.
 • Bij het berekenen van het betalingskortingpercentage wordt nu afgerond op 0,05.
 • In de backoffice invoerschermen worden eerst lokale contacten weergegeven als zoekresultaat, indien er geen resultaat is zullen contacten uit yukicentral worden weergegeven.
 • Gebruikers met de rol “Portaal backoffice controller” hebben nu dezelfde rechten als de domeinspecifieke Backoffice controller.
 • Ondersteuning voor de datumnotatie in CSV bankafschriften uitgebreid. De volgende notaties worden nu ondersteund met zowel een “-”, “.” en “/” als scheidingsteken voor dag, maand, en jaar: 
  • dd-mm-jj
  • d-m-jj
  • dd-mm-jjjj
  • d-m -jjjj
  • dd/mm/jj
  • d/m/jj
  • dd/mm/jjjj
  • d/m/jjjj
 • Vanuit het overzicht “Niet gekoppeld” in de dossiermodule, kunnen nu transacties op alle kosten- en omzetrekeningen gelinkt worden aan een project.
 • In het controle overzicht (BO >  “Boekingen controleren”) werd de relatie niet weergegeven bij banktransacties. Dit is opgelost.
 • Gescande documenten die als losse pagina automatisch zijn afgehandeld blijven in de bundelbak staan.
 • Bij het aanpassen van een afgehandelde factuur ging de reeds bestaande koppeling met een dossier verloren. Deze link wordt nu bewaard.
 • Foutmelding “Bad data” bij het versturen van facturen vanuit de verkoopmodule wanneer de gebruiker recent zijn verzend e-mailadres heeft aangepast en dit niet meer overeenkomt met het bijbehorende wachtwoord.
 • Het draaien van een afbeelding was niet mogelijk in de bundel-bak in combinatie met de Microsoft Edge browser.
 • In het scan/upload batches overzicht worden bij PDF-documenten thumbnails weergegeven.
 • Vanuit het accountantsportaal is het mogelijk om de gebruikersmogelijkheden in een aantal applicaties in stellen, voor de domeinen van de accountant. De gebruikersopties zijn: Volledige toegang (inzien + wijzigen), alleen inzien, of geen toegang. Dit kan worden ingesteld voor de volgende applicaties:
  • Administratie-gegevens
  • Btw-codes
  • Grootboekrekeningen
  • Gebruikers
 •  In de Yuki factuurmodule is het mogelijk een PO/ordernummer te vermelden op de verkoopfactuur. Dit nummer zal ook worden vermeld in de UBL factuur. In de verkoopfactuur overzichten en te incasseren facturenlijst is het mogelijk de kolom met het ordernummer weer te geven door deze te activeren vanuit de toolbar. 
 • In het kasstaat CSV-import kan nu het project worden vermeld waarop de transactie moet worden geboekt. Deze import kan zowel via handmatige upload als via de webservice worden aangeboden.
 • In de standaardwaarden van een relatie kan de valuta worden ingevuld. De valuta moet handmatig worden ingevoerd, en zal niet automatisch bij het verwerken van een factuur in een backoffice invoerscherm worden opgenomen in de standaardwaarden. Belangrijk: Als er een standaardwaarde voor de valuta is ingevuld, zal deze altijd worden ingevuld in de factuur, ongeacht welke valuta door Yuki is herkend.

Juni 2017

 • Duits is beschikbaar als taal van de factuurlayout.
 • Fiches 281.50 uitgebreid: per relatie is het nu mogelijk om de standaard klasse toe te wijzen waarin de transacties moeten worden vermeld. Meer info op de helppagina.
 • Wettelijke vermeldingen op een verkoopfactuur worden nu in de taal van de factuurlayout vermeld. Voorheen was de taal van de wetteksten op basis van de domeininstelling.
 • Gekleurd vakje achter bedrag in verkoopfactuur verwijst weer correct door naar matching scherm.
 • De taaksoort “vrijgeven voor betaling” kan niet meer verwijderd en/of samengevoegd worden. Dit kon voordien alleen rechtgezet worden door Dev. Nu kunnen de standaard taken niet meer verwijderd worden.
 • Er werd geen foutmelding getoond indien de gebruiker probeerde een herinnering via de mail te versturen aan een relatie zonder e-mailadres.
 • Onvolledige weergaven van het openstaande klanten en leveranciers op IE opgelost.
 • De filter om een documenttype te kiezen bij de documentverwerkingsregels is niet meer zichtbaar op portaal niveau. Op portaal niveau is het alleen mogelijk om verwerkingsregels aan te maken voor het documenttype “Aankoopfacturen”.
 • Bij het handmatig boeken van een diverse post wordt nu automatisch het project van het document toegepast op de ingevoerde transactie.
 • In de Yuki postbus worden standaard geen vragen vanuit Yuki die ouder zijn dan 30 dagen aan de gebruiker getoond. Deze berichten kan de gebruiker nog wel zichtbaar maken met de hiervoor beschikbare knop in te toolbar.
 • In de activastaat is nu een knop “Afschrijven” aanwezig in de taakbalk, bij het aanklikken van deze knop krijgt de gebruiker de vraag of hij/zij alle afschrijvingen wil boeken voor de geselecteerde periode. In domeinen met meerdere activa rekeningen kan deze functionaliteit veel tijd besparen.
 • Tevens kan in de activastaat nu een van/tot periode worden ingevoerd in de datumselectie om de gewenste periode te tonen. Dit kan gebruikt worden om maandelijks af te schrijven wanneer je boekjaar niet op de eerste dag van de maand start.
 • Vanaf heden weer mogelijk om zonder tag boekjaren te verlengen.
 • Portaal verwerkingsregels mogelijk via de instellingen.

Mei 2017

 • Yuki is gestart met het uitrollen van een nieuwe gebruikersinterface. 
  • Icons zijn vernieuwd en er zijn dropdowns per module met de meest gebruikte functionaliteiten

  • De notificaties met daarin mail, taken en afspraken worden nu in de browser getoond.

 • Je kan vanaf nu Afpunten van de transacties op de grootboekrekeningen. Deze applicatie kan worden geopend vanuit het linker menu van de grootboekrekening, informatie over de werking van deze nieuwe functionaliteit staat in de help. 
 • Het versturen van verkoopfacturen met vreemde tekens veroorzaakt niet langer een foutieve factuur-layout.
 • Bug waarbij PDF's met vreemde tekens (é, à enz) niet in de workflow kwamen wanneer de factuur werd verstuurd vanaf een ander Yuki domein is opgelost.
 • Bij het printen van de btw-bevestigingsbrief werd ook het linker menu op de afdruk vermeld. Dit werd nu opgelost.
 • Oude PayPal afschriften konden niet meer geïmporteerd worden
 • In het backoffice-workflow overzicht van een portaal kan de portaal medewerker filteren op domeinen of administraties waar hij of zij aan is toegewezen als backoffice-controller. 
 • De gebruiker krijgt nu bij het aanmaken en verwerken van een (periodieke)verkoopfactuur in de Yuki factuur-module een bericht te zien dat deze conform de wettelijke regels moet worden opgesteld. De gebruiker kan ervoor kiezen om de melding in het vervolg niet meer te tonen. 
 • Grootboekrekeningen die starten met code 62 werden niet meegenomen in de berekening van de operationele kosten van de financiële monitor. Heel erg langlopende bug. 
 • In de historische import ontbraken nog enkele vertalingen en de foutafhandeling is verder verbeterd.
 • In de factuurinstellingen heb je nu de mogelijkheid om UBL facturen aan te maken in de Belgische e-fff standaard.
 • In de backoffice monitor wordt nu het aantal actieve administraties weergegeven.
 • Indien er in de UBL-factuur alleen een postadres vermeld staat dan zal het worden overgenomen en in het backoffice invoerscherm worden weergegeven (e-fff).
 • Rol "Directie" kan facturabele werksoorten nu altijd factureren, ook wanneer de gebruiker niet ingesteld is als manager vd werknemer, of niet is ingesteld in de instellingen van de werksoort.
 • UBL facturen met opening tag <CreditNote> kunnen nu worden gelezen (e-fff).
 • Het printen van het btw/omzet controle overzicht toonde maar één pagina. Nu kan je PDF print opvragen voor tabblad "Verkoop" en apart voor tabblad "Btw".


April 2017

 • Pettycash webservice beschikbaar voor live domeinen.
 • Dossier als te selecteren kolom toegevoegd in het archief.
 • De mogelijkheid werd toegevoegd om de gegevens (naam, code en beheerder) van je dossiers te exporteren.
 • Bug verholpen waarbij de BO-medewerker bij het afhandelen van een kastransactie uit de kastransactie-workflow werd terugverwezen naar de banktransactie-workflow i.p.v. de kastransactie-workflow.
 • De header met de encodering werd toegevoegd aan gedownloade SEPA xml-bestanden die gedownload zijn via "Historie".
 • Het nieuwe controle overzicht is beschikbaar gesteld voor alle Belgische domeinen. In dit overzicht kunnen documenten worden afgevinkt als de boeking correct is bevonden. Dit overzicht is momenteel alleen vanuit het Backoffice menu onder acties te benaderen.
 • Printen van financiële details in dossiers verbeterd met een nieuwe PDF.
 • Het opslaan van een aankoopfactuur waarbij een leverancierscode werd ingevoerd kon een foutmelding veroorzaken. Dit is nu opgelost.
 • Automatisatie percentages in de transacties zijn weer beschikbaar op Portaalniveau.


Maart 2017

 • Nieuwe feature om historische gegevens te importeren. Meer info vind je op deze helppagina.
 • Via de Contacts-webservice is het nu ook mogelijk om de adresgegevens van een administratie bij te werken. Deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar voor partners met een portaal API-sleutel.
 • In de statusbar is een nieuwe “Logins” pagina beschikbaar, met daarin alle recente logins (met tijd en IP-adres) van de huidige gebruiker.
 • Coda information records (3) worden vanaf nu geïmporteerd in de omschrijving, zodat meer informatie beschikbaar is om een boeking te maken. 
 • Vanuit de adreskaart kunnen werkzaamheden (uren) direct op het adres geregistreerd worden via het linkermenu.
 • Klikken op "Betaalgedrag" in de Verkoopmonitor zal je nu verwijzen naar de ouderdomsanalyse.
 • Mogelijkheid voorzien om Buitenlandse Btw aan een variabel zelfgekozen percentage te boeken waarvan de m.v.h. in vak 47 wordt opgenomen.
 • Vanaf 1 april 2017 is het niet meer verplicht om voorschotten te betalen op de btw. De tekst in de btw-bevestigingsbrief zal per 1 april automatisch aangepast worden op basis van deze wijziging.
  Nieuwe tekst: Vanaf 1 april 2017 is het niet meer verplicht om voorschotten te betalen op de btw. Mocht je dit toch willen doen, dienen onderstaande bedragen betaald te worden...
 • Verbetering in de opbouw van de gestructureerde mededeling in Yuki Factuur.
 • Nieuwe checklist om documenten te controleren en deze af te vinken als deze zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Deze lijst is beschikbaar vanuit het Backoffice menu onder “Acties” > “Controleer Boekingen”. Voorlopig alleen beschikbaar met tag.
 • Certificaten op de nieuwe yuki-be-2 server geïnstalleerd die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de ING Business koppeling.
 • Het laden van de btw-listing kon een foutmelding veroorzaken, dit komt nu niet meer voor.

Februari 2017

 • Het is nu mogelijk om een gestructureerde mededeling aan te maken op Yuki verkoopfacturen. Hiervoor moet je in de factuurinstellingen de optie "Genereer een gestructureerde mededeling" aanvinken.
  Vervolgens kan je de mededeling ook toevoegen in de mail en op de PDF van de factuur met volgende placeholders:

  Mail: [StructuredPaymentReference]

  PDF: [FFstructuredpaymentreference] in de voetnoot.

  Let op: deze placeholders zijn hoofdlettergevoelig!

 • Wettelijke vermeldingen voor de verkoop van intracommunautaire diensten en goederen, export buiten EU en Btw 0% of verlegd worden nu automatisch op de factuur geplaatst.
 • Creditnota's zijn nu voorzien van de correcte Btw vermelding.
 • Contacts webservice wordt uitgebreid om adressen toe te voegen en bij te werken.
 • Er is een nieuw voorbeeldbestand voor de import van een openingsbalans. De wachtrekening voor het banksaldo is vanaf nu de rekening "550090 Wachtrekening beginbalans banken". De wachtrekening voor de activa is vanaf nu de rekening "289999 Wachtrekening beginbalans activa". Meer info vind je op deze hulppagina.
 • Coda-afschriften die worden opgehaald bij Codabox worden niet meer verwijderd uit de Codabox omgeving, maar verplaatst naar de map “processed”. Afschriften in de map “Processed” zullen niet worden opgehaald ter verwerking.
 • In alle lijsten worden nu de kolom-headers vastgezet zodat deze zichtbaar blijven tijdens het scrollen. 
 • De locatie waar de gebruiker is gebleven in de lijst wordt bewaard, zodat na het openen en sluiten van een document de gebruiker weer wordt teruggeleid naar de oorspronkelijke locatie, in de lijst.
 • Portaal gastgebruikers kunnen niet langer de domeinfiche met gegevens bekijken. Via het portaal kunnen ze nu alleen nog maar op de naam van het domein klikken waar zij toegang tot hebben om de administratie te openen.
 • Aan het replicatie-link overzicht is nu een kolom “Land” toegevoegd zodat het gebruikt kan worden om relaties met foutieve land gegevens te corrigeren.


Januari 2017

 • In het backoffice-invoerscherm voor het verwerken van een verkoopfactuur is het veld ‘Vervaldatum’ nu beschikbaar in combinatie met de betaalwijze incasso. Extra veld bij betaalwijze "domiciliëring"
 • IDR herkenning is uitgebreid om ook documenten in de bundelbak op een efficiënte manier automatisch te verwerken.
 • Het is nu mogelijk direct ING SEPA-betaalbestanden naar de ING-bank te versturen indien het domein een actieve ING Business Connect-koppeling heeft en de gebruiker bij het definitief maken van een SEPA-betaalbestand zijn goedkeuring hiervoor geeft.
 • Bij het maken van een document-verwerkingsregel voor verkoopfacturen is het veld "Relatie" niet langer verplicht. Dit kan zorgen voor een hogere automatisatie van verkoopfacturen die niet in Yuki worden gemaakt, of het automatisch boeken op meerdere grootboekrekeningen van UBL verkoopfacturen.
Comments